08-12-10

VOKA: Vlaamse ondernemingen vragen staatshervorming die groei en jobs beloont, niet nog meer belast

 
De federale onderhandelaars kregen een nieuw, uiterst complex voorstel van financiering voor de gemeenschappen en gewesten. Wat daarover doorsijpelt, is onrustwekkend. Het voorstel dreigt compleet zijn doel te missen, zegt Voka.

De doelstelling moet zijn om de groeikracht van onze regio’s te versterken, de voorwaarden om te ondernemen te verbeteren en dus de deelstaten beter te belonen voor investeringen in groei en jobs. Wanneer ze daar de hefbomen voor krijgen, kunnen ze het draagvlak versterken voor onze sociale welvaartstaat. Maar wat nu voorligt, lijkt geen stap vooruit in de responsabilisering, vindt Voka, en houdt de fiscale beleidsruimte van de gewesten beperkt, met zelfs het risico van een sluipende belastingverhoging.

Even terug in de tijd: Vlaanderen stemde in juni uitdrukkelijk voor verandering, voor verantwoordelijkheid én solidariteit. Al zes maanden lang wordt er onderhandeld over een grondige staatshervorming en over een nieuwe regering. Totnogtoe zonder akkoord. En ja, er is nood aan een regering. En als ondernemers beseffen we maar al te goed waarom! Maar een sterke regering kan slechts van start gaan, wanneer ze gebouwd wordt op een sterk akkoord. Een moedige regering die leiderschap toont en vertrouwen wekt. De protagonisten moeten dat sterk akkoord nu maken. En tegelijk aangeven aan de financiële markten hoe we de vele uitdagingen die ons wachten, zullen aanpakken.

Een nieuw financieel model

De hoeksteen van de broodnodige staatshervorming is een grondige hervorming van het financiële huishouden van dit land. Het is logisch dat men daar grondig over nadenkt. Maar doorheen de technische mist die rond de discussies over nieuwe financieringsmodellen hangt, moeten twee doelstellingen voor ogen worden gehouden. Ten eerste: in welke mate kunnen de deelstaten een beleid voeren naar eigen inzicht en daarop politiek afgerekend worden enerzijds, en beloond worden voor hun economische groei en jobcreatie anderzijds? Ten tweede: in welke mate kunnen de deelstaten hun burgers en bedrijven van deze return laten genieten en fiscaal aansporen tot ondernemerschap?

Wat de graad van financiële responsabilisering – of return on investment – betreft, blijven alle voorstellen bijzonder vaag. Het spreekt voor zich dat een nieuw financieringsmodel aanzienlijk meer moet responsabiliseren. Maar voor de gemeenschappen is er sprake van een versterking van het dotatiestelsel op basis van behoeften, in plaats van fiscale capaciteit. En voor de gewesten worden in het jongste voorstel de dotaties wel omgezet in een eigen regionale personenbelasting, maar de gehanteerde techniek is erop gericht om de fiscale return van de gewesten af te romen ten voordele van de federale overheid. Willen de gewesten net zoals de federale overheid de volle return krijgen van de personenbelasting, dan is een sluipende belastingsverhoging onafwendbaar. Dat kan absoluut niet de bedoeling zijn.

Ook de federale responsabilisering

Een nieuw financieringsmodel moet alle overheden in dit land – federaal en regionaal – responsabiliseren. Dit wil zeggen dat alle overheden een sterkere prikkel krijgen om enerzijds hun beleid meer te richten op groei en jobs, én anderzijds om de efficiëntie te verhogen en zo op termijn de belastingdruk te verminderen. Want dat is nodig om werken en ondernemen meer zuurstof te geven.

Een nieuw financieel model moet ook de noodzakelijke budgettaire sanering evenwichtig verdelen tussen het federale en het regionale niveau. Dit betekent dat de deelstaten in lijn met hun uitgebreide bevoegdheden ook een bijkomend deel van de inspanning moeten doen. Dat is een terechte bekommernis in de lopende onderhandelingen. Maar wanneer de deelstaten blijvend fiscale opbrengsten ontnomen worden om de federale overheid bijkomend te financieren, is het zeer de vraag of de federale overheid zelf wel geresponsabiliseerd wordt om noodzakelijke hervormingen door te voeren die de efficiëntie van onze sociale stelsels moet opvoeren, de schuld verder verminderen, en ruimte bieden voor verlaging van de lasten op werken en ondernemen? Geeft een structurele federale “herfinanciering” geen vrijbrief voor behoud van het status-quo, dat finaal onze welvaartstaat ondergraaft? Terwijl de gewesten en gemeenschappen tegelijkertijd structureel middelen nodig hebben om te investeren in groei en jobs, via onderwijs en opleiding, via noodzakelijke infrastructuurwerken, via een activerend werkgelegenheidsbeleid, of via lastenverlagingen.

Focus op de vele uitdagingen

En zo komen we tot wat de werkelijke focus moet zijn van de moeilijke gesprekken over de staatshervorming en de financiering van de deelstaten: dat is een ware “re-engineering”, een grondige aanpassing van onze instellingen en financiële huishouding aan de nieuwe noden, zodat alle overheden efficiënter kunnen werken en samen gaan voor een grotere welvaart. In plaats van het debat te verengen tot een steekspel over wie welk deel van de koek krijgt, moet het gaan om het vergroten van de koek, zodat iedereen er beter van wordt.
Voor Voka moet het dus gaan over een staatshervorming die het bestuur van dit land en zijn regio’s efficiënter en effectiever maakt, de groeikracht verhoogt, betere voorwaarden schept om te ondernemen, de werkzaamheidsgraad en concurrentiekracht van de ondernemingen opkrikt, de uitdagingen van de vergrijzing aanpakt, de sociale zekerheid vrijwaart, de financiën snel op het juiste spoor zet met een geloofwaardig plan, en een duurzame oplossing brengt voor Brussel-Halle-Vilvoorde.

Iedereen weet waar het over zou moeten gaan. We hebben nood aan politici met ambitie en visie, net zoals dat geldt voor succesvolle ondernemingen. De tijd voor gestes is voorbij. Geef ons nu een voldragen akkoord. Vermijdt op die manier dat de kiemen gelegd worden voor onmiddellijke nieuwe communautaire revendicaties en wantrouwen op de financiële markten. Dat zeggen we niet enkel uit eigenbelang, maar wel omdat we geloven in een open, solidaire en verantwoordelijke samenleving.

Auteur : Luc De Bruyckere, voorzitter Voka
Bron : Persbericht Voka

De commentaren zijn gesloten.